Πρώτο Μέρος: Θεωρητικές Αρχές και Διδακτικές Επιλογές

 Στο Πρώτο Μέρος του Οδηγού οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με συνοπτικό τρόπο και σχετικά παραδείγματα για την «παιδαγωγική φιλοσοφία» των Ερευνητικών Εργασιών, την οποία εκφράζουν τέσσερις παιδαγωγικές αρχές:
  1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης στη Μάθηση.
  2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών.
  3. Η αρχή της Διαφοροποιημένης Προσέγγισης στη Μάθηση.
  4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών.
Ακόμη, ενημερώνονται για τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα καθοριστούν τα διεπιστημονικά θέματά τους, οι εναλλακτικοί τρόποι επιμερισμού των θεμάτων και η ανάθεση των υπο-θεμάτων στις μαθητικές ομάδες, οι τρόποι συνεργασίας των ομάδων και οι τρόποι εποπτείας των ομάδων. Τέλος, ενημερώνονται για τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των συλλογικών Ερευνητικών Εργασιών και της ατομικής συμβολής των μαθητών στο συλλογικό έργο.
Συγκερκιμένα, το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:
  • Πρώτο Κεφάλαιο: Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα, Διαφοροποίηση, Συνεργασία
  • Δεύτερο Κεφάλαιο: Εφαρμογή Ομαδοσυνεργατικών Ερευνητικών Εργασιών στην Πράξη: Εναλλακτικά Σχήματα  Διερεύνησης και Συνεργασίας
  • Τρίτο Κεφάλαιο: Ομαδοσυνεργατική Διερεύνηση: Φάσεις Διερεύνησης και Ρόλοι Εκπαιδευτικού και Μαθητών
  • Τέταρτο Κεφάλαιο: Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών: Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης (Rubrics)
  • Βιβλιογραφία
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου