Η μεθοδολογία Project είναι μία σύνθετη μορφή διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας με κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία των μαθητών, την αυτονομία και την αυτενέργειά τους, τη σύνδεση πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας, την ομαδική δράση και τη συμμετοχή όλων στη διδακτική διαδικασία. Η μεθοδολογία Project με τον τρόπο που εκδηλώνεται δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να εφαρμόσει πολλές αρχές της σύγχρονης διδακτικής, όπως παιδοκεντρικότητα, εποπτεία, σύνδεση σχολείου με τη ζωή, καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και να βελτιώσει σημαντικά τόσο το ψυχολογικό κλίμα της τάξης όσο και την απόδοση των μαθητών. Την εφαρμογή των βασικών αρχών της σύγχρονης διδακτικής στη μεθοδολογία Project επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή η εργασία.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου