(α)  Φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, όπως είναι η διατύπωση του προβλήματος, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων, η διατύπωση και ο σχολιασμός των συμπερασμάτων,  και
(β) Φάσεις οργάνωσης και διεξαγωγής των συλλογικών δράσεων για συγκεκριμένο έργο, όπως  η διατύπωση  κοινού σκοπού, ο προγραμματισμός των δράσεων και η κατανομή ρόλων, η υλοποίηση του έργου, οι ενδο-ομαδικές συζητήσεις για τη λειτουργικότητα της ομάδας και  οι δι-ομαδικές σχέσεις και συνεργασίες σε επίπεδο Ολομέλειας όλων των μαθητών της τάξης.

Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος
Δεύτερη  Φάση:  Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας
Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων
Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία  Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης
Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης  Νέων Γνώσεων
Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος
Έβδομη Φάση:  Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας
Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση  Εργασίας  στα Ελληνική ή/και Αγγλικά
Ένατη  Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου