Περίληψη
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2006-07 καθιερώνεται η αξιοποίηση της μεθόδου παρα-γωγής σχεδίων εργασίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής των νέων διδα-κτικών πακέτων στα σχολεία. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές συγγραφής των 56 καινούργιων βιβλίων που θα διδαχθούν στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς αλλά και των 68 υπό συγ-γραφή διδακτικών πακέτων, ένα μέρος του διδακτικού χρόνου κάθε μαθήματος, που φθάνει μέχρι το 10% του ετήσιου συνολικού χρόνου, πρέπει να διατίθεται για διαθεματικά σχέδια ερ-γασίας. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για να αντεπεξέλθουν στην νέα πραγματικότητα. Με βάση τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις στην ελληνική εκπαιδευ-τική πραγματικότητα, στόχος της εργασίας αυτής είναι αφενός η ανάλυση των παραγόντων που προκύπτουν από αυτά, δηλ. τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους, την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αφετέρου, στόχος μας είναι ο συ-σχετισμός αυτής της κατάστασης με την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω διαδικασιών που προωθούν και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση και που προσφέρει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πα-νελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr – http://e-learning.sch.gr ). Μέσω της πλατφόρμας οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν σε χώρο και χρόνο που επιλέγουν οι ίδιοι, ενώ με την αξιοποίηση των πληροφοριών και των εργαλείων που τους προ-σφέρονται διευκολύνεται το έργο τους. Γι’ αυτούς τους λόγους, προτείνουμε την υιοθέτηση της τηλεκπαίδευσης ως μέσου ενδοσχολικής επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο πλαί-σιο της δια βίου μάθησης.

Για να διαβάσετε το άρθρο των: Μαριάννας Βιβίτσου, Νίκης Λαμπροπούλου, Δημήτρη Κονετά, πατήστε εδώ

Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου